top of page

Case Study: Tổng hợp các hình thức quảng cáo ngoài trời (OOH) đã thực hiện

Dịch vụ quảng cáo ngoài trời (OOH -Out-of-home advertising) tổng thể với tất cả các hình thức quảng cáo ngoài trời đã thực hiện:


1 - Xe buýt 2 tầng2 - Roadshow

Roadshow: "Chương trình đấu giá gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19"

DO SOMETHING WONDERFUL3 - Pano, Billboard, Màn LED ngoài trời

bottom of page